1. نوع و مقدار تراکنش
  2. تایید شماره موبایل
  3. تایید و پرداخت
IR
قبلی